18 Lirik Tembang Sinom Berdasarkan Serat Wedhatama

Posted on18 Contoh Lirik Tembang Sinom berdasarkan Serat WedhatamaBerikut kami sajikan 18 lirik Sinom berdasar Serat Wedhatama:

1

Nulada laku utama

tumrape wong Tanah Jawi

Wong Agung ing Ngeksi ganda

Panembahan Senopati

kepati amarsudi

sudane hawa lan nepsu

pinesu tapa brata

tanapi ing siyang ratri

amamangun karenak tyasing sesama2

Samangsane pesasmuan

mamangun martana martani

sinambi ing saben mangsa

kala kalaning asepi

lelana teki-teki

nggayuh geyonganing kayun

kayungyun eninging tyas

sanityasa pinrihatin

puguh panggah cegah dhahar lawan nendra3

Saben nendra saking wisma

lelana laladan sepi

ngisep sepuhing supana

mrih pana pranaweng kapti

titising tyas marsudi

mardawaning budya tulus

mese reh kasudarman

neng tepining jala nidhi

sruning brata kataman wahyu dyatmika


 .

4

Wikan wengkoning samodra

kederan wus den ideri

kinemat kamot hing driya

rinegan segegem dadi

dumadya angratoni

nenggih Kanjeng Ratu Kidul

ndedel nggayuh nggegana

umara marak maripih

sor prabawa lan Wong Agung Ngeksiganda5

Dahat denira aminta

sinupeket pangkat kanci

jroning alam palimunan

ing pasaban saben sepi

sumanggem anjanggemi

ing karsa kang wus tinamtu

pamrihe mung aminta

supangate teki-teki

nora ketang teken janggut suku jaja


6

Prajanjine abipraja

saturun-turun wuri

Mangkono trahing ngawirya

yen amasah mesu budi

dumadya glis dumugi

iya ing sakarsanipun

wong agung Ngeksiganda

nugrahane prapteng mangkin

trah tumerah darahe pada wibawa

7
Ambawani tanah Jawa, kang padha jumeneng aji, satriya dibya sumbaga, tan lyan trahingSenapati, pan iku pantes ugi, tinelad labetanipun, ing sakuwasanira, enake lan jaman mangkin, sayektine tan dapat ngepleki kuna8
Luwung kalamun tinimbang, ngaurip tanpa prihatin, Nanging ta ing jaman mangkya, pra mudha kang den karemi, manulad nelad Nabi, nayakeng rad Gusti Rasul, anggung ginawe umbag, saben saba mapir masjid, ngajap-ajap mukjijat tibaning drajat.9
Anggung anggubel sarengat, saringane tan den wruhi, dalil dalaning ijemak, kiyase nora mikani, katungkul mungkul sami, bengkrakan neng masjid agung, kalamun maca kutbah, lelagone dhandhanggendhis, swara arum ngumandhang cengkok palaran.10
Lamun sira paksa nulad, Tuladhaning Kangjeng Nabi, O, ngger kadohan panjangkah, wateke tak betah kaki, Rehne ta sira Jawi, satitik bae wus cukup, aja ngguru aleman, nelad kas ngepleki pekih, Lamun pungkuh pangangkah yekti karamat.
11
Nanging yummy ngupa boga, rehne ta tinitah langip, apa ta suwiteng Nata, tani tanapi agrami, Mangkono mungguh mami, padune wong dhahat cubluk, durung wruh cara Arab, Jawaku bae tan ngenting, parandene pari peksa mulang putra.
12
Saking duk maksih taruna, sadhela wus anglakoni, aberag marang agama, maguru anggering kaji, sawadine tyas mami, banget wedine ing besuk, pranatan ngakir jaman, Tan tutug kaselak ngabdi, nora kober sembahyang gya tininggalan.
13
Marang ingkang asung pangan, yen kasuwen den dukani, abubrah bawur tyas ingwang, lir kiyamat saben hari, bot Allah apa gusti, tambuh-tambuh solah ingsun, lawas-lawas graita, rehne ta suta priyayi, yen mamriha dadi kaum temah nista.
14
Tuwin ketib suragama, pan ingsun nora winaris, angur baya angantepana, pranatan wajibing urip, lampahan angluluri, aluraning pra luluhur, kuna kumunanira, kongsi tumekeng semangkin, Kikisane tan lyan among ngupa boga.
15
Bonggan kang tan mrelokena, mungguh ugering ngaurip, uripe tan tri prakara,  wirya, arta, tri winasis, kalamun kongsi sepi, saka wilangan tetelu, telas tilasing janma, aji godhong jati aking, temah papa papariman ngulandara.
16
Kang wus waspada ing patrap, mangayut ayat winasis, wasana wosing Jiwangga, melok tanpa aling-aling, kang ngalingi kaliling, wenganing rasa tumlawung, keksi saliring jaman, angelangut tanpa tepi, yeku aran tapa tapaking Hyang Sukma.
17
Mangkono janma utama, tuman tumanem ing sepi, ing saben rikala mangsa,masah amemasuhbudi, lahire den tetepi, ing reh kasatriyanipun, budpekerti anor raga, wignya met tyasing sesame, yeku aran wong barek berag agama.
18
Ing jaman mengko pan ora, arahe para turami, yen antuk tuduh kang nyata, nora pisan den lakoni, banjur njujurken kapti, kakekne arsa winuruk, ngandelken gurunira, pandhitane praja sidik, tur wus manggon pamucunge mring makrifat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *